Soft-skills

Osobnostní a sociální kompetence učitelek/učitelů mateřských škol

Osobnostní a sociální rozvoj je disciplína zabývající se rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí. Není možné ji teoreticky nastudovat, ale v kombinaci kontaktní výuky s individuálním samostudiem lze dosáhnout velkých pokroků. To však za předpokladu, že v kontaktní výuce převládá aktivizující, zkušenostní, praktická forma.

Vzdělávací blok Soft Skills realizovaný jako součást vzdělávacího programu Technické mateřské školy je koncipován tak, aby pro své absolventy znamenal přínos jak v jejich profesním, tak i osobním životě.

Vzdělávací blok je složen ze čtyř modulů:

  1. Osobnostní kompetence
  2. Sociální kompetence
  3. Morální kompetence
  4. Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role učitelů mateřských škol

1. OSOBNOSTNÍ KOMPETENCE

Rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

Sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace - cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

Psychohygiena - dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání pomoci při potížích

Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

Modul vede PhDr. Stanislav Hájek

2. SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

Poznávání lidí - vzájemné poznávání se; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí

Mezilidské vztahy - péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská práva jako regulativ vztahů;

Komunikace - řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.); efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci

Spolupráce a soutěžení - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

Důvěra – její klíčová role při budování fungující společnosti. Nástroje a formy její tvorby.

Modul vede prof. PhDr. Alena Vališová, Csc.

3. MORÁLNÍ KOMPETENCE

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí - problémy v mezilidských vztazích

Hodnoty, postoje, praktická etika - analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování; dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

Modul vede PhDr. Stanislav Hájek

4. OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ KOMPETENCE APLIKOVANÉ NA SPECIFICKÉ ROLE UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL

- Já a jiní lidé v mých životních situacích

Kultivaci těch složek osobnosti člověka a instrumentů jeho praktické existence, které má za cíl posílit jedince tak, aby dokázal čelit zátěžím v daných specifických rolích.

- Prevence syndromu vyhoření

Stres-management a budování životní rovnováhy. Prevence přetížení, stresu a nemocí. Předcházení sydromu vyhoření a jeho následků. Relaxační a dechové techniky, obnova sil, načerpání nové energie.

Modul vede Ing. Šárka Dynáková, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>