<- Zpět na přehled anotací

Osobnostní a sociální kompetence učitelek/učitelů mateřských škol


 

Osobnostní a sociální rozvoj je disciplína zabývající se rozvojem klíčových životních dovedností a kompetencí. Není možné ji teoreticky nastudovat, ale v kombinaci kontaktní výuky s individuálním samostudiem lze dosáhnout velkých pokroků. To však za předpokladu, že v kontaktní výuce převládá aktivizující, zkušenostní, praktická forma.

Vzdělávací blok Soft Skills realizovaný jako součást vzdělávacího programu Technické mateřské školy je koncipován tak, aby pro své absolventy znamenal přínos jak v jejich profesním, tak i osobním životě.

 

1. Osobnostní kompetence

Rozvoj schopností poznávání

 • cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
 • cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů
 • dovednosti pro učení a studium

Sebepoznání a sebepojetí

 • já jako zdroj informací o sobě
 • druzí jako zdroj informací o mně
 • moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty)
 • co o sobě vím a co ne
 • jak se promítá mé já v mém chování
 • můj vztah ke mně
 • moje učení; moje vztahy k druhým lidem
 • zdravé a vyrovnané sebepojetí

Seberegulace a sebeorganizace

 • cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace vlastního jednání i prožívání, vůle
 • organizace vlastního času, plánování učení a studia
 • stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení

Psychohygiena

 • dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému
 • sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích
 • dobrá organizace času
 • dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.)
 • hledání pomoci při potížích

Kreativita

 • cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti „dotahovat“ nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích

 
Modul vede PhDr. Stanislav Hájek

 

2. Sociální kompetence

Poznávání lidí

 • vzájemné poznávání se
 • rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech
 • chyby při poznávání lidí

Mezilidské vztahy

 • péče o dobré vztahy
 • chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc
 • lidská práva jako regulativ vztahů

Komunikace

 • řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků
 • cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání
 • dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování)
 • specifické komunikační dovednosti (monologické formy – vstup do tématu „rétorika“)
 • dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů)
 • komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.)
 • efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace
 • pravda, lež a předstírání v komunikaci

Spolupráce a soutěžení

 • rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.)
 • rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny)
 • rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence

Důvěra

 • její klíčová role při budování fungující společnosti
 • nástroje a formy její tvorby.

 

Modul vede prof. PhDr. Alena Vališová, Csc.

 

3. Morální kompetence

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

 • dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí – problémy v mezilidských vztazích

Hodnoty, postoje, praktická etika

 • analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí
 • vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.
 • pomáhající a prosociální chování
 • dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne

 
Modul vede PhDr. Stanislav Hájek

 

4. Osobnostně sociální kompetence aplikované na specifické role UČITelů mateřských škol

Já a jiní lidé v mých životních situacích

 • Kultivaci těch složek osobnosti člověka a instrumentů jeho praktické existence, které má za cíl posílit jedince tak, aby dokázal čelit zátěžím v daných specifických rolích.

Prevence syndromu vyhoření

 • stres-management a budování životní rovnováhy
 • prevence přetížení, stresu a nemocí
 • předcházení sydromu vyhoření a jeho následků
 • relaxační a dechové techniky, obnova sil, načerpání nové energie

Modul vede Ing. Šárka Dynáková, Ph.D.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>